Udruga ZvoniMir - Osnovni podaci

Udruga ZvoniMir neprofitna je organizacija osnovana 2002. godine koja radi s mladima, volonterima, starijim i nemoćnim osobama, te žrtvama obiteljskog nasilja. Kroz Volonterski centar Udruga organizira volonterske aktivnosti, edukacije, te radionice nastojeći popularizirati volonterstvo u zajednici. 

ZvoniMir također nudi besplatne pravne savjete, pratnju na sud i policijske stanice. Naša je misija poboljšati život svih građana, posebno onih koji su u nepovoljnom položaju pružajući pomoć svima kojima je to potrebno.


Udruga djeluje na području cijele Republike Hrvatske s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju, Zadarsku županiju i Splitsko-dalmatinsku županiju.
Sjedište je u Kninu, a uredi se nalaze u Drnišu, Kistanjama, kao i u Zadru.

 
 

Ciljevi Udruge

Pružanje psiho-socijalne pomoći, psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i briga za stare i nemoćne,
Promicanje ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom,
Zaštita prava potrošača kao temeljnih ljudskih prava,
Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama,
Poticanje i razvoj civilnog društva, povezivanje i suradnja gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora u zemlji, regionalno i lokalno,
Svi ostali vidovi pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici,
Uvođenje novih modela i novih načina rješavanja problema u području ovisnosti o drogama.

 

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 

organizirati savjetodavnog rada (grupnog i individualnog),
organizirati savjetodavni rad kroz kontakt telefon u oblasti pravne i psihološke pomoći,
provoditi programe psiho-socijalne podrške (nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela),
pružati pomoć poradi zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima RH,
pružanje stručne pomoći (psiholog, defektolog, socijalni radnik) djeci i odraslima s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima,
organiziranje i pružanje institucionalne i vaninstitucionalne pomoći starijim osobama,
organizirati i provoditi aktivnosti i javna događanja vezana uz informiranje i promociju građanskih prava zajamčenih Ustavom RH,
poticanje aktivizma u lokalnoj zajednici, promoviranje građanskih inicijativa, informiranje javnosti, pojedinaca i grupa o mogućnostima udruživanja i stvaranje građanskih inicijativa, zagovaranje pokretanja i osnivanja udruga, građanskih inicijativa te osiguravanja potrebnih uvjeta za njihov rad,
savjetovanje, konzalting u izradi normativnih i strateških dokumenata,
pružanje konzultantskih usluga neprofitnom gospodarskom sektoru i lokalnoj samoupravi te državnim institucijama,
poticanje i pomoć u međusektorskoj suradnji u zajedničkim projektima,
osnivanje i vođenje zaklade za financirane projekata i aktivnosti udruga,
organiziranje i koordinacija interesnog povezivanje udruga i građanskih inicijativa,
razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga(u skladu sa zakonom o udrugama),
raditi na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži, žena i starijih osoba, održavanjem i provođenjem radionica, tečajeva, tribina, organiziranjem priredbi, koncerata, izložbi i drugih različitih oblika odmora , zabave, rekreacije,
pomagati savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema
organizirati edukacije ugroženih pojedinaca i skupina,
izrađivati i provoditi programe za djecu i mladež,
osmišljavati aktivnosti na povećanju kompetentnosti članova Udruge,organizirati za članove Udruge seminara i radionica u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruge,
organizirati, poticati i educirati dragovoljce te popularizirati dragovoljni rad mladih za mlade,
organizirati i provoditi suradnju i razmjenu s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
surađivati sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu,
sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge,
organiziranje preventivno edukacijskih programa usmjerenih na djecu, mlade, učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte u zajednici s ciljem podizanja svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela,
pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske kao potrošača u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom kroz informiranje, educiranje, organiziranje predavanja i udruživanje u saveze s udrugama istog profila
 
 

Djelatnosti Udruge

 

Socijalna djelatnost:

 

socijalna pomoć i podrška (socijalna pomoć i podrška starijim osobama, osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci i mladima, nezaposlenima, obitelji, žrtvama obiteljskog nasilja)
socijalne usluge (savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška,  prevencija nasilja i ovisnosti, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih osoba
humanitarna pomoć

 

 Ljudska prava:

 

pravo na pristup informacijama 

pravo na zaštitu osobnih podataka

 suzbijanje i zaštita od diskriminacije (ravnopravnost spolova, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava osoba starije životne dobi)
zaštita prava potrošača

zaštita prava nacionalne manjine 

 

Održivi razvoj:

 

razvoj ruralnih područja (edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja

 

Zaštita zdravlja:

 

preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, prevencija i suzbijanje ovisnosti

 

Demokratska politička kultura:

 

obrazovanje za demokratsko građanstvo

promicanje nenasilja i izgradnja mira

 prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom, mladima i u obitelji) 

volonterstvo (primicanje i razvoj volonterstva)

promicanje društvene solidarnosti

organiziranje i provedba arbitražnih postupaka i postupaka mirenja 

promicanje dobrog upravljanja

suzbijanje korupcije

 poticanje participativne demokracije / sudjelovanja građana u odlučivanju
praćenje javnih politika i javno zagovaranje 
razvoj civilnog društva 
razvoj lokalne zajednice 
javno informiranje i mediji (promicanje medijske pismenosti) 

 

Gospodarstvo:

 

socijalno poduzetništvo (promicanje razvoja socijalnog poduzetništva)
 strukovne udruge u gospodarstvu

 

Kultura i umjetnost: 

 

medijska kultura

 

Međunarodna suradnja:

 

razvojna suradnja (demokratska tranzicija, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova, unapređenje zdravlja),
 međunarodna prijateljstva

 

Obrazovanje, znanost i istraživanje: 

 

odgoj i obrazovanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava)
 
 

Vizija/Misija

Društvo blagostanja, zadovoljnih, ravnopravnih ljudi odgovornih prema sebi, drugima i svom okruženju, koji se međusobno pomažu i razumiju prihvaćajući i poštujući različitosti. To je društvo koje poštuje pojedinca u kojem se promiče mir i nenasilje i koje se razvija u neprekidnom učećem procesu poštujući principe održivog razvoja.
Udruga ZvoniMir je usmjerena ka promicanju i zaštiti ljudskih prava, posredovanju između korisnika i lokalnih / državnih institucija, pružanju pravne i psihosocijalne podrške, te pružanje podrške socijalnom uključivanju najugroženijih kategorija stanovništva, razvijanju volonterizma i civilnog društva.
Rad udruge se odvija na području cijele Hrvatske sa fokusom na Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.
Osnovne vrijednosti koje promičemo su odgovornost, ravnopravnost, poštivanje različitosti, empatičnost, kvaliteta usluga.
 
 

Suradnici /partneri

Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)

Centar za socijalnu skrb Drniš

Centar za socijalnu skrb Knin

Centar za socijalnu skrb Šibenik

DEŠA Dubrovnik

Eko Zadar

Ekološka udruga Krka Knin

Grad Drniš

Grad Knin

Grad Skradin

Gradska knjižnica Zadar

Gradsko društvo Crvenog križa Knin

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

 HZZ

Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)

LAG Krka

LAG Una

Matica d.o.o Knin

 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 Ministarstvo pravosuđa

 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog durštva

 Nacionalni park Krka

ODRAZ

Općina Biskupija

Općina Ervenik

Općina Kistanje

Osnovna škola A. M. Petropoljskog Drniš

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin

Policijska uprava Šibensko – kninske županije

Policijska postaja KninS.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitičko – podravska županija)

Socijalna zadruga Zvonimir

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)

Udruga Domine – Split

Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)

Udruga MI

Udruga Mladi u EU

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Varaždinska i Međimurska županija)

Veleučilište Marko Marulić Knin

Ženska grupa Korak Karlovac (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)

Ženska soba – centar za seksualna prava

Županija Šibensko-kninska

Županijski sud Šibenik

Županijski sud Zadar

 
 

Donatori

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo kulture

Županija Šibensko-kninska

Grad Knin

Grad Drniš

Općina Biskupija

Općina Kistanje

JU „Nacionalni park Krka“

Ured za udruge

Ured za ravnopravnost spolova

ACI d.d.

ARC

UNHCR

OSCE

UNDP

Svjetska banka

AED

Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske

Veleposlanstvo Australije

Veleposlanstvo SAD-a

Svakako treba spomenuti građane, medije i sve ostale koji podupiru rad udruge kroz volontersko sudjelovanje. 

 
 

Tijela upravljanja

U privitku su članovi tijela upravljanja udruge ZvoniMir 2022.-2026.godine

 

Preuzmite dokument:

Tijela upravljanja(402.39 KB)
 
 

Donacije

 

Svoje donacije udruzi ZvoniMir (OIB: 51187620402) 

možete uplatiti na slijedeći račun:

 

 

IBAN: HR6724020061100280589

 Erste banka