Institucionalna podrška
  • Razvoj i jačanje kapaciteta udruge i civilnog društva

Osnovni ciljevi: Jačanje kapaciteta udruga i međusektorskog djelovanja, uključivanje u izradu, praćenje i provedbu javnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini, sudjelovanje u radu odbora/vijeća, zagovaranje, te razvijanje društveno - socijalnog poduzetništva kao i povećanje vidljivosti udruge i vlastitih kapaciteta putem edukacija.

  • Pružanje i razvijanje socijalnih usluga

Osnovni ciljevi: Osigurati kvalitetne, kontinuirane usluge i pravno - administrativnu pomoć krajnjim korisnicima.

  • Razvoj volonterstva

Osnovni ciljevi: Jačanje volonterstva na području zaleđa Šibensko-kninske županije

  • Zaštita i jačanje primjene i poštivanja ljudskih prava

Osnovni ciljevi: Povećati informiranost i educiranost korisnika o pravima koja mogu ostvariti, ojačati suradnju s nadležnim institucijama za bolje pružanje usluga, kao i osigurati pružanje kvalitetnih, kontinuiranih usluga i podrške.

 

Institucionalna podrška - Novosti