Dodjela diploma polaznicama POUK-a u sklopu EU projekta ” Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci ”
Novosti / 14. 01. 2014 - 3:27

Udruga ZvoniMir je nositelj navedenog projekta kojeg provodi od 1.7.2013 uz partnere: Općinu Biskupija i Pučko otvoreno učilište Knin te uz suradnju Gradova Knin i Drniš.

Ukupna vrijednost projekta je 195.621,68 € od čega je 85% sredstava financirano iz fondova EU, a 15% vrijednosti projekta sufinancirali su nositelj projekta sa partnerima i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Opći cilj projekta je: Jačanje uloge civilnog društva kao relevantnog pružatelja socijalnih usluga na lokalnom nivou, a kako bi se doprinijelo pružanju van institucionalnih socijalnih usluga i povećala zapošljivost.

Ovaj cilj planiramo postići kroz provedbu četiri osnovne aktivnosti a to su organiziranje ili omogućavanje pružanja dnevne skrbi u kući starijim, bolesnim ljudima sa hendikepom, pomoći starijim ljudima u udaljenim mjestima, pružanje palijativne skrbi kao i pružanje usluge poludnevnog boravka u Drnišu.

Kroz prvih šest mjeseci projekta smo uređivali sve preduvjete kako bi se navedene aktivnosti mogle nesmetano odvijati. To podrazumijeva puno administrativnog rada na uređenju odnosa između svih dionika projekta kao i organiziranju tima koji će se baviti isključivo ovim projektom ali i nabavci potrebne opreme koja je kao proces prema pravilima tzv. PRAG-a iznimno zahtjevna. Ovaj rad je rezultirao postavljanjem vrlo dobrih temelja za daljnju provedbu svih aktivnosti što svakako treba zahvaliti i dobroj komunikaciji među svim dionicima projekta.

Jedan od vrlo bitnih rezultata dosadašnjeg rada je osposobljavanje 15 dugotrajno nezaposlenih žena sa ovog područja za njegovanje starijih i nemoćnih ljudi kao i pružanje palijativne skrbi čime vjerujemo da će poboljšati svoj položaj na tržištu rada.

Nakon ukupno 500 sati teoretskog i praktičnog rada kroz cjeline Osnove gerontologije anatomije i psihologije, Njega starih i nemoćnih ljudi, Zaštite na radu i Praktične nastave danas nam je čast pohvaliti se da smo osposobili 15 žena za poslove njegovateljice za starije i nemoćne ljude. U postupku organiziranja edukacije važno je spomenuti angažman Pučkog otvorenog učilišta Knin kao i njihovih predavača, općine Biskupija, opće Bolnice Knin i Domova za stare i nemoćne u Kninu i Oklaju gdje se odvijao praktičan dio nastave ali iznad svega je važno spomenuti žene koje su bile dovoljno uporne, ustrajne i empatične u usvajanju ponuđenog znanja.

U nastavku projektnih aktivnosti analizirat će se područje Biskupije i Drniša na kojem će se odabrati obitelji o kojima će dio ovih žena skrbiti. Istovremeno će se na području grada Drniša raditi na uređenju gradskog prostora za potrebe Poludnevnog boravka za stare gdje će se na kvalitetan način osmisliti i vrijeme za nešto aktivnije seniore.

Vjerujemo da ćemo provedbom svih aktivnosti doprinijeti zdravom starenju i dostojanstvenoj palijativnoj skrbi korisnika projekta.

 
  Novosti - Sve