Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama
Projekti / 10. 09. 2013 - 9:37
Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: IPA

Naziv projekta: Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Thinking Locally, acting Nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas

Nositelj projekta: B.a.B.e.- Be active. Be emancipated.

Partneri: ZvoniMir(Knin), Delfin(Pakrac), Municipality of Gračac

Trajanje projekta: 01.04. 2013 – 31.12.2014

Iznos: 134.341,18 € (90%) a nositelj, partneri i ured vlade RH za udruge ostalih 10%.

Opis projekta:

CIlj je ovog projekta osnaživanje lokalnih ljudskopravaških udruga, kao i poboljšanje odnosa između javnog sektora i  ljudskopravaških udruga u procesu implementacije anti-diskriminacijskih mjera.

Ovaj se projekt odvija na dvije razine,

Edukacijom i treningom lokalnih udruga kao najvažniji čimbenik poboljšanja kapaciteta,

Podrazumijeva. ciljanu edukaciju OCDa partnera i udruga iz ciljanih područja (niže navedenih županija) o ljudskim pravima, anti diskriminacijskim mjerama i analitičkim politikama kao što su kvalitativne istraživačke metode i zagovaranje. Poseban naglasak dat je na antisidkriminatornu politiku lokalne razine tako da učesnici mogu nadalje sami kreirati preporuke ili izvješća o stanju poštivanja ili kršenja ljudskih prava. Uspostavit će se nadzorni mehanizmi kojima će se pratiti primjena antidiskriminatornih politika.

Ujedno ova aktivnost pretpostavlja i etnografsko istraživanje na temu diskriminatornih praksa i kršenja ljudskih prava u ciljanim područjima. Ovo podrazumijeva edukaciju o provođenju kvalitativnih istraživanja (fokus grupe,  individualni razgovori) koje će obaviti stručnjak uz Babe i partnerske organizacije na ciljanim područjima gdje će se obavljati intervjui kako sa fokus grupom tako i individualni razgovorii, a sve sa ciljem prikupljanja informacija o svijesti populacije o diskriminacije i antidiskriminatornim mjerama. Jedna grupa od miješanog stanovništva, a druga samo sa ženama (10-15 ljudi). Istraživanja će se uputiti pučkom pravobranitelju, a žrtvama će se ponuditi psihološka i pravna pomoć. Napravit će se i izvještaj o stanju poštivanja ljudskih prava.

Kreirat će se i emitirati dokumentarac o poštivanju ljudskih prava na ciljanim područjima. Sam film će se sastojati od isječaka svih aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta, okrugli stolovi, edukacije, diskusije… služit će promocijij ljudskih prava.
Sastanci sa lokalnim vlastima, nacionalne konferencije, publikacije (knjiga).

2.    Druga se razina odnosi na direktno pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i povrede ljudskih prava na području Požeško-slavonoske, Šibeničko-kninske i Ličko-senjske županije i općine Gračac. Predviđa se da će oko 300 osoba u svakoj od regija dobiti traženi savjet u svezi sa temom projekta.

 
  Projekti - Sve